فعال حوزه فارکس با بیش از 10 سال سابقه کاری حرفه ای.